Prechod na vykurovanie biomasou v praxi

V roku 2016 sa naša firma DŘEVO-PRODUKT SV podieľala na zaujímavom projekte.
Šlo o rekonštrukciu kotolne Poľnohospodárskeho družstva Veľké Zálužie. Hlavným zámerom tejto rekonštrukcie bol prechod z plynového vykurovania na kúrenie biomasou. Tento podnik vlastnou kotolňou vykuruje celý
areál zahŕňajúci administratívne budovy, jedáleň, niekoľko služobných bytov, autodielne, ale
hlavne rozsiahle haly na chov hydiny. Pôvodne tam bola nainštalovaná plynová kotolňa s celkovým výkonom 1 120 kW (2 kotly s výkonom
430 kW a 1 kotol s výkonom 260 kW). Pôvodné plynové kotly boli zachované ako záložný zdroj (pre prípadné pokrytie špičiek alebo pre prípadný výpadok kotlov na štiepku). Po novom bol vykurovací systém napojený na
kaskádu kotlov na štiepku. Konkrétne bolo nainštalovaných 5 kotlov značky HARGASSNER ECO-HK 200 kW. Súčasťou každého z týchto
kotlov je aj podávacie zariadenie na prísun štiepky. V tomto prípade boli použité zariadenia s priemerom podávacích kolies 3,5 m. Nové
kotly na štiepku a sklad štiepky boli umiestnené do upravených priestorov v pôvodnej hale napojenej na objekt pôvodnej kotolne. Keďže
samotný vykurovací systém je pomerne rozsiahly a obsahuje značný objem vody, upustilo sa od použitia akumulačných nádrží. Vykurovací
systém bol iba osadený hydraulickou výhybkou kvôli vyrovnaniu tlakových pomerov v ňom. V novom vykurovaní slúži ako palivo drevená štiepka vyrobená prevažne zo zmesi listnatých drevín. Tú si investor pripravuje sám pomocou vlastnej mechanizácie, ktorú si na tento účel zaobstaral. Ide o štiepkovač s hydraulickou rukou ťahaný a poháňaný traktorom. Zdrojom materiálu sú prevažne vlastné a urbárske lesy v okolí podniku. Výrobca uvedených kotlov na štiepku uvádza ako vhodné palivo drevenú štiepku, veľkosť frakcie 3 – 5 cm, vlhkosť 20 – 35 %. Vyrobená štiepka je skladovaná v areáli podniku pod prístreškom a do zásobníka paliva v kotolni ju dovážajú podľa aktuálnych potrieb. Podľa slov investora a prevádzkovateľa tohto
systému vykurovania na biomasu šlo o dobrú voľbu a s týmto výberom je spokojný. Systém pokladá za plne funkčný a tiež veľmi komfortný.
Obsluhu tvorí 1 pracovník a celý systém funguje v režime s občasným dozorom. Toto je umožnené aj vďaka možnosti vzdialeného prístupu a ovládaniu kotla cez webové rozhranie. Po uzatvorení a vyhodnotení vykurovacej sezóny vidieť výrazné úspory v nákladoch na palivo oproti pôvodnému plynovému vykurovaniu. Tento druh systému vykurovania na biomasu by prevádzkovateľ s pokojným svedomím odporučil aj ďalším potenciálnym záujemcom.
Práca na tomto projekte nás tešila a máme radosť z takejto spätnej väzby od zákazníka. A celkom určite sa budeme tešiť aj na ďalšie podobné projekty.

Ing. Jaroslav Cink – projektový manažér
DŘEVO-PRODUKT SV, spol. s r.o.
cink@drevoprodukt.cz